Close Správa stránky

Obchodné podmienky internetového obchodu PLAY.SK

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) a ochrana osobných údajov internetového obchodu www.play.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode www.play.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Predávajúci: PLAY Electronics s.r.o., so sídlom Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO –36719927, IČ DPH – SK2022297970. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18461/L.
 • Orgán dozoru: Inšpektorát SOI, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, email: za@soi.sk
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodnézho vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.play.sk
 • Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.play.sk
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@play.sk ).
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému predávajúceho. Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (objednávka xxxxxx zaevidovaná), ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Zamestnanci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Predávajúci akceptáciu objednávky zašle na mailovú adresu kupujúceho (potvrdenie objednávky).
 • Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo a email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 • Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby, kým predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na prepravu (do doby expedície), písomne formou mailovej správy. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. V takomto prípade neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny kupujúcim.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • bankovým prevodom
  • poštovým peňažným poukazom typu U
  • kuriérnou dobierkou
 • Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.
 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.play.sk
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase prijatia objednávky tovaru od kupujúceho.

4. NÁKUP NA SPLÁTKY

 • VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT
  • Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.
  • Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:
   • občiansky preukaz a
   • druhý doklad totožnosti, t. j. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas, preukaz zdravotnej poisťovne, platobná karta alebo vernostná karta Quatro.
  • V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s. požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu.
 • VÝHODY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT
  • Nákup na splátky Quatro je možný aj bez hotovosti.
  • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.
  • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.
  • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.
  • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.
  • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.
  • Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.
 • POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK
  • Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.
   Podľa Vašich potrieb si môžete zvoliť niektorý z balíčkov poistenia

5. DODACIE PODMIENKY

 • Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený spôsobom zvoleným v objednávke. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom, proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
 • Spôsoby dopravy:
   • osobný odber, na našej adrese (uvedená v sekcii Kontakty na www.play.sk)
   • doprava kuriér, doručenie na zadanú dodaciu adresu do 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu, doručovanie v pracovných dňoch (8:00 – 16:00 hod), tovar bude doručený pred bránu /vchod/ obytného domu
 • Ak by sa dodacia lehota predĺžila, bude o tom kupujúci včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci objedná viac druhov alebo väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, v prípade vypredania zásob, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti resp. dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od písomného zrušenia objednávky kupujúcim.
 • Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • 4,00 €, pokiaľ hodnota nákupu nepresahuje 99,99 €
   • 0,00 €, pokiaľ hodnota nákupu presiahne 100,00 €
   • 2,00 € dobierka
 • Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu/.

6. VRÁTENIE TOVARU

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a potom vrátiť predávajúcemu. Ustanovenie tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 250/2007 Z.z.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Tovar vracajte nepoškodený, nepoužívaný, podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
 • Vrátenie musí taktiež obsahovať v písomnej forme identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu vracaného tovaru a kópiu nákupného dokladu.
 • Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme.
 • V súlade so Zákonom 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
   • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
   • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu alebo iného diela ak prebehla jeho inštalácia
 • Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
  a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
  b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 • Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
 • Najneskôr do 14 dní bude kúpna cena za vrátený tovar alebo jej časť vrátená kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu, ktorú je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy alebo bezprostredne po odstúpení tak, aby sa predávajúci nedostal do omeškania.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
  Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy je zasielaný emailom pri expedícii tovaru

7. REKLAMÁCIE

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne u predávajúceho. Kontakty nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.play.sk
 • Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 • Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky za prítomnosti dopravcu a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
 • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.
 • Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby.

 • Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)
 • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
   • prirodzeným opotrebením veci
   • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
   • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
   • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
   • prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom
   • prírodnými živlami
   • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou
 • Záruka sa taktiež nevzťahuje na:
   • tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
   • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
   • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
   • tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba
   • poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
   • vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
   • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
   • výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie
   • Na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.
 • Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tiež v prípade, ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú súčinnosť na jej vybavenie.
 • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, resp. SMS správou bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude spolu s tovarom odoslaná kópia reklamačného protokolu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.
 • Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z.., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.
 • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Alternatívne riešenie sporov
  • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim PLAY Electronics s.r.o., so sídlom Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO –36719927, IČ DPH – SK2022297970 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  • Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť pre potreby predávajúceho a to na identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaní platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim. Po súhlase so spracovaním osobných údajov na marketingové účely bude klient informovaný o ponúkaných novinkách a konaných akciách. Všetky údaje môže aktualizovať kupujúci po prihlásení sa na svoj účet na stránke www.play.sk.
  • Kupujúci – dotknutá osoba, má právo kontaktovať zodpovednú osobu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a informovať sa o spracovávaní jej osobných údajov. Funkciu zodpovednej osoby vykonáva externý konzultant spoločnosti Top privacy s.r.o., e-mail: zodpovednaosoba@topprivcy.sk.
  • V prípade ak nakupuje cez eshop fyzická osoba, sú spracovávané jej meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy. Ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy/obchodné meno/, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy /ulica, číslo, mesto, PSČ/. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy prípadne kontaktné údaje právnickej osoby) neposkytnete, potom s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu.
  • V prípade zasielania noviniek a akcií na e-mailovú adresu sa spracovávajú osobné údaje len v rozsahu na základe udeleného súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
  • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom, s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti (meno, adresa, telefonický kontakt), pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
   • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
   • Slovak Parcel Service S.R.O., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217, IČ DPH SK2020351993
   • Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK2020452687
  • Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané spoločnosťou PLAY za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s.
  • Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje opraviť, vymazať, alebo obmedziť spracovávanie podľa zákona po prihlásení sa na stránke www.play.sk v časti „Môj profil“ / „Môj účet".
  • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
   a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok
   b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
   c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
   d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
   e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
  • Kupujúci – dotknutá osoba, ktorá je priamo dotknutá na svojich právach, môže podať podnet na začatie konania podľa § 100 zákona, ak predávajúci nepostupuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

v.05/18 15.5.2018